Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Dalsze informacje o generatorze not księgowych 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie czy stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy podkreślić, iż taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]